Membersihkan Hati dan menjadikanya Lebih Bercahaya

Mengibaratakan sebuah benda atau perhiasan yang telah kita beli dengan harga mahal di sebuah pertokoan elit.Dan kita menjadikan benda tersebut sebagai pajangan di rumah kita dan menjadikanya sebagai menjadikanya sebagai benda kesayangan yang selalu di rawat,di cuci setiap hari dan menjadikanya lebih bercahaya serta tidak setitk debu pun di ijinkan untuk menempel.Begitu pula dengan hati.Hati kita adalah sebuah perhiasan yang sangat berharga dan teramat mahal yang tidak dapat terukur oleh materi semata.Hati
membutuhkan perawatan agar selalu bersih dan bercahaya.Karena hati adalah sebuah perhiasan dari diri kita yang paling suci dan harus di jaga betul.

Seperti yang di jelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah:"barang siapa yang menginginkan hati yang bersih,hendaklah ia lebih mendahulukan tuhanya ketimbang syahwatnya.Karena hati yang 'terpaut' oleh syahwat tertutup oleh Allah sesuai dengan kadar 'keterpautanya' dengan syahwat itu.Hati adalah 'wadah' Allah di atas bumi-nya.Maka hati yang paling di cintainya adalah hati yang paling 'tinggi'(kadar kesucianya) lebih keras ( kuat ) dan lebih bersih.Jika hati itu di beri makan dengan 'Dzikir',di siram dengan tafakkur dan di bersihkan dari cela,ia akan (mampu) melihat berbagai keajaiban dan akan di ilhami oleh hikmah"

3 Kunci Dalam Membersihkan Hati

1.Dzikir
Satu hal yang sangat penting bagi umat manusia untuk selalu berdzikir,yaitu mengingat selalu keutamaan Allah S.W.T yang maha mengetahui dan Maha bijaksana.Fungsi berdzikir kita di sini hanyalah memberikan aktifitas pelayanan agar karunia dari sang ilahi dapat terjolok oleh kita,berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an :

Berdzikirlah engaku akan aku,niscaya aku akan berdzikir akan kamu
(qs.2 Al-Baqarah 152 )

Dzikir dari Allah inilah sebagai karunianya yang kita harapkan untuk menentukan nilai dari dzikir sehingga berkualitas dzikir yang positif yang denga itu faktor ketuhanan berlaku sesuai dengan hukumnya dan keinginan-nya.Hal yang perlu kita pelihara adalah dengan berdzikir dan beribadah dengan ikhlas.tidak ada yang kita harapkan kecuali kerihaan dari Allah S.W.T sendiri.Inilah Objek dari pada berdzikir yaitu segala sesuatu adalah kehendak-nya yang datang dari-nya.Sedangkan pelaksanaan Dzikkrullah sendiri terdapat syarat serta rukun yang wajib hukumnya sesuai dengaan firman Allah dalam A-Qur'an:

"Dan berdzikirlah dalam hatimu dengan merendahkan diri dan takut dan tidak bersuara pada waktu pagi dan petang,,,,"( Qs 7 Al-A'raf 205 )

Dzikrullah yang di laksanakan dengan syarat dan rukunya akan berfungsi sebagai penjolok karunia.Pertolongan Tuhan sebagai pembersihan hati.Bahkan Syaikh Abdul Qadir Al-Jaelany mengatakan bahwa perbaikan hati hanya dapat terjadi karena taqwa.

Menurut Syaikh junayd Al-Bagdadi :

"Mensucikan hati dari penyesuaian dengan makhluk,memisahkan hati dari akhlak alami,menekan sifat-sifat insani,menjauhkan diri dari penagruh nafsu,masuk pada sifat-sifat rohani.Berpedoman pada ilmu-ilmu hakikat.Menggunakan yang terbaik unutk kekekalan.Memberi petunjuk ( nasehat ) pada semua umat.Percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menguikuti seluruh syariat yang di ajarkan Rosullullah S.A.W

Dalam pernyataan tersebut tampak jelas bahwa ketakwaan adalah sebuah karunia dari Allah S.W.T yang menjadi syarat agar di peroleh pembersihan hati.Adalah Rosullullah S.A.w memohon dalam do'anya : Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu bimbingan,taqwa,perlindungan dari perbuatan haram dan kecukupan".

2.Tafakkur

Arti kata dari Tafakkur adalah sebuah sebuah renungan atau merenung.Artinya di sini,kita di wajibkan merenung dan berfikir,memahami diri sendiri.Nabi Muhammad pernah berkata"pahamilah dirimu sendiri,hanya dengan berfikirlah kita kita dapat memahami diri kita sendiri"dan rossullulah pun berucap"Barang siapa mengenal dirinya,maka ia mengenal Tuhanya".

Tafakkur merupakan kunci untuk membuka segala ke utamaan,pengetahuan dan membuka hati kita untu mencari jati diri sesungguhnya dan akan membuat kita selalu mengingat kepada sang pencipta.

Ada sebuah riwayat dari Rossulullah sebelum beliau menjadi rosul,beliau adalaha ahli tafakkur,rasul sering bertahannuts di Gua Hira.Dan Aisyah ra bercerita."Beliau suka menyendiri kemudian bertahannuts di dalam gua hira beberapa malam lamanya.( HR Bukhari Muslim)

Kemudian beliau menyuruh umatnya agar ber-tafakkur, memikirkan ciptaan Allah .
“Tafakkuaru fi kalqillah .. “ ( Bertafakkurlah tentang ciptaan Allah ). di dapt dari Dailamiy di dalam kitab Al-Firdaus )

Tafakkur adalah sebuah perbuatan yang di tujukan untuk mengantarkan kesempurnaan Iman manusia kepada Allah. Sedangkan Untuk mencapai tafakkur yang sempurnya, Yaitu dengan cara selalu berfikir dan mengingat Nama Allah dengan selalu berzikir.

Islam mengangkat derajat orang yang berilmu atas orang yang beribadah. Dan untuk itulah Tafakkur ini di tujukan. Karena Tafakkur adalah jalan ayng menghasilkan Ilmu Pengetahuan.

3.Membersihkan Hati dari Cela

Seperti yang di katakan di atas, hati ibarat sebuah perhiasan yang amat sangat mahal,yang perlu perawatan ektra agar kesucian serta kebersihannya selalu terjaga. Hati harus selalu terjaga kebersihannya dengan selalu bertafakkur dalam Dzikir agar dapat mengalahkan hawa nafsu.Hal yang merupakan cela yang dapat mengotori hati adalah segala sesuatu yang berada di dunia termasuk harta benda , kesombongan, congkak, kikir.

Oleh karena itu Rasul selau mengingatkan kepada kaumnya agar ahti selalau di arahkan untuk mengingat mati “ Aktsiru min dikr hadzim al=ladzat “ yang artinya perbanyaklah meningat pemutus segala kenikmatan.

Dengan mengingat akan kematian, manusia akan selalu terjaga.Lahirnya kesadaran tersebut dapa t menghilangkan 'cela ' yang ada di hati.

Ketiga hal tersebut. Tidak dapat di pisahkan sebagai kunci untuk membersihkan hati dan menjadikannya lebih bercahaya. Selalu mengingat Allah S.W.T dengan caranya , yaitu Berzikir dalam tafakkur untuk membersihkan hati dari cela.

( Sumber Buletin Dakwah Khazanah,Pola umum Yayasan KH. Amir KY Pondok Pesantren Hasan Ma'shum Nagsabandiyah Qalidiyah, Serta sumber terpercaya Lainnya).

No comments:

Post a Comment

Pengen Backlink dari blog saya,silahkan tinggalkan komentar!!
Pastikan alamat Blog / Web diketik dengan benar dan terima kasih atas kunjunganya.,.!!!